ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 24.3.2020

Το ακόλουθο άρθρο έχει συνταχθεί από ομάδα Νομικών Συμβούλων και σκοπό έχει την πληρέστερη και αξιόπιστη ενημέρωση των μελών μας.    

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ – 24.3.2020

Η αντιμετώπιση μιας πανδημίας, όπως αυτής του κοροναϊου Covid-19, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, η οποία έχει δημιουργήσει έκτακτα δεδομένα επείγοντος χαρακτήρα που επηρεάζουν ιδιαίτερα τις εργασιακές σχέσεις. Προς αποτροπή της εξάπλωσης του ιού και την εξασφάλιση της υγείας των πολιτών, η κυβέρνηση έλαβε μία σειρά μέτρων με σκοπό αφενός την προστασία των εργαζομένων και αφετέρου την στοιχειώδη εξασφάλιση της επιβίωσης των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρό οικονομικό πλήγμα, είτε λόγω της αναστολής της λειτουργίας τους, είτε λόγω της δραματικής μείωσης του τζίρου τους. Με την παρούσα επιστολή επιχειρούμε να συνοψίσουμε, προς διευκόλυνσή σας, τα εν λόγω μέτρα, όπως αυτά έχουν προβλεφθεί με της από 25.02.2020, 11.03.2020 και 20.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.

Α. Μέτρα που αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις:

(α) Άδεια ειδικού σκοπού: Θεσπίζεται άδεια ειδικού σκοπού για εργαζόμενους γονείς παιδιών που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ή φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή φοιτούν σε ειδικά σχολεία η σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία. Η άδεια αυτή είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη για όσο διάστημα παραμείνουν κλειστές οι μονάδες αυτές και υπολογίζεται σε τρεις (3) ημέρες κατ’ ελάχιστον, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θα κάνει χρήση μίας (1) ημέρας από την ετήσια κανονική του άδεια. Από τις ημέρες της άδειας του ειδικού σκοπού, τα 2/3 καλύπτονται από τον εργοδότη και το 1/3 από τον τακτικό προϋπολογισμό. Προϋπόθεση χορήγησης της εν λόγω άδειας είναι να εργάζονται και οι δύο γονείς και να κάνει χρήση αυτής ο ένας από τους δύο, υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση. Για τη γνωστοποίηση της εν λόγω άδειας έχει δημιουργηθεί Έντυπο 11.1 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο θα πρέπει να υποβάλει ο εργοδότης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης έχει αναστείλει τη λειτουργία της επιχείρησής του λόγω της λήψης των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση και πρόληψη μετάδοσης του κοροναϊου, ο εργαζόμενος γονέας δεν δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού.

(β) Αναστολή υποβολής εντύπων Ε4 και Ε8 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρίζει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ όλες τις αλλαγές/τροποποιήσεις του ωραρίου των εργαζομένων, αλλά και τις περιπτώσεις υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης (Έντυπα Ε4 και Ε8). Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του έκτακτου και προσωρινού αυτού μέτρου, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί, συγκεντρωτικά και απογραφικά, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (νέα έντυπα Ε4 και Ε8 που ανέβηκαν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) τις άνω αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο μήνα εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μηνός, αρχής γενομένης από τις αρχές Απριλίου. 

(γ) Εργασία εξ αποστάσεως (Τηλεργασία): για όσο διαρκούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του κοροναϊου, ο εργοδότης μπορεί – και οφείλει πλέον μετά τα νέα μέτρα – κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, να αποφασίσει μονομερώς την επιβολή της τηλεργασίας, αν και εφόσον είναι δυνατή η παροχή εργασίας από απόσταση.

(δ) Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας: Σύμφωνα με τον Ν. 3850/2010 περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, ο εργοδότης υποχρεούται να λάβει μέτρα υγιεινής, όπως αυτά έχουν εξειδικευθεί (τήρηση αποστάσεων, χορήγηση των αναγκαίων αντισηπτικών και ειδών προστασίας, τακτική απολύμανση και καθαριότητα των χώρων) για την περιστολή διάδοσης του κοροναϊου. Εάν στην επιχείρηση υπάρχει ιατρός εργασία (εφόσον στην επιχείρηση απασχολούνται άνω των 50 ατόμων) τότε αυτός είναι αρμόδιος να υποδείξει όλα τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν στους χώρους εργασίας.

(ε) Παραμονή εργαζομένων κατ’ οίκον μετά από οδηγίες του ΕΟΔΥ: Οι εργοδότες υποχρεούνται να αποδεχθούν την αποχή από την εργασία τους εργαζομένων που εμφανίζουν συμπτώματα οι ίδιοι ή τα οικεία τους πρόσωπα και πρέπει να παραμείνουν κατ’ οίκον. Κατά το διάστημα παραμονής των εργαζομένων στην οικία τους, οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν το σύνολο των αποδοχών τους, εκτός εάν η επιχείρηση έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της με απόφαση της κρατικής αρχής. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα των εργοδοτών να χορηγήσουν στους εν λόγω εργαζόμενους την άδεια ειδικού σκοπού ή να τους θέσει σε καθεστώς εργασίας εξ αποστάσεως εφόσον είναι δυνατό να εργαστούν από την οικία τους.

(στ) Απομάκρυνση από την εργασία εγκύων εργαζομένων γυναικών και εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες: Για τις εν λόγω κατηγορίες εργαζομένων εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα για τους εργαζόμενους σε κατ’ οίκον παραμονή για προληπτικούς λόγους.

(ζ) Λειτουργία της επιχείρησης με προσωπικό ασφαλείας: Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κοροναϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ (ορίστηκε η 18.03.2020), o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

 • Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,
 • Ο ανωτέρω  τρόπος  οργάνωσης  της  εργασίας  γίνεται  ανά  εβδομάδα  και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,
 • Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας: Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του, συνυπολογιζομένων και των οικειοθελών αποχωρήσεων.

Το εν λόγω μέτρο αποτελεί επί της ουσίας εφαρμογή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας ή μερικής απασχόλησης, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων ή με το σύνολο του προσωπικού, σε περίπτωση που δεν υφίσταται σωματείο στην επιχείρηση και χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του εργαζόμενου. Αναμένεται η έκδοση υπουργικής απόφασης που να εξειδικεύει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του εν λόγω μέτρου.

 • Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου: Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κοροναϊού COVID-19, ο εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με βάση τις κείμενες κανονιστικές πράξεις, δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διατήρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων από τις επιχειρήσεις που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά. Και το εν λόγω μέτρο θα εξειδικευθεί περαιτέρω με υπουργική απόφαση.
 • Μέτρα που αφορούν στις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους με απόφαση της δημόσιας αρχής:

– Η απαγόρευση της λειτουργίας επιχείρησης με κρατική απόφαση θεμελιώνει λόγο ανωτέρας βίας και συνεπάγεται την αντίστοιχη αναστολή των εργασιακών σχέσεων. Ο εργοδότης δεν οφείλει αποδοχές και εισφορές στο προσωπικό για το χρονικό διάστημα ισχύος της αναστολής, ενώ αντίστοιχα οι εργαζόμενοι δεν παρέχουν εργασία.

– Οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία θα δοθεί μέσω του ειδικού μηχανισμού στήριξης που θεσπίστηκε, με την τήρηση της αναφερόμενης κατωτέρω διαδικασίας. Το ποσό της αποζημίωσης έχει οριστεί στο ποσό των 800 € για το διάστημα από 15.03.2020 μέχρι 30.04.2020. Επίσης, για το διάστημα αυτό οι εισφορές των εργαζομένων θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα υπολογιστούν επί των ονομαστικών μισθών τους (δηλαδή των μικτών τους αποδοχών) και όχι επί του ποσού της αποζημίωσης που θα λάβουν. Η αποζημίωση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται.

Εξαιρούνται και δεν μπορούν να ενταχθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης και συνεπώς ο εργοδότης εξακολουθεί να οφείλει τις αποδοχές τους:

 • Όσοι εργάζονται με τηλεργασία
 • Όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια
 • Όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας
 • Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης.

–  Η διαδικασία θα γίνει μέσω ειδικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,  η  οποία  αναμένεται  να  ανοίξει  σήμερα.  Επισυνάπτονται  οι  σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αναλύουν τη διαδικασία και περιλαμβάνουν σχέδια των  υπεύθυνων  δηλώσεων  που  θα  υποβάλουν  εργοδότες  και  εργαζόμενοι.

Συγκεκριμένα:

 • Οι επιχειρήσεις- εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία δηλώνουν:
 • ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λόγω εντολής δημόσιας αρχής βάσει Κ.Α.
 • Τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με απόφαση δημόσιας αρχής.
 • Τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή
 • Τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση έχει λυθεί από 1.03.2020 έως 20.03.2020 είτε δια καταγγελίας, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.
 • Οι εργαζόμενοι υποβάλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση, δηλώνοντας τα στοιχεία τους, το ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού, καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται. Συμπληρώνουν την περίπτωση α’ του πίνακα Γ στο επισυναπτόμενο έντυπο (περί αναστολής της σύμβασής τους) και επίσης συμπληρώνουν τα στοιχεία του εκμισθωτή εφόσον μισθώνουν κατοικία και τη διεύθυνση του μισθίου, προκειμένου να επωφεληθούν του μέτρου της μείωσης του ενοικίου τους κατά 40%.

Τονίζεται ότι από 18.03.2020 απαγορεύεται η απόλυση εργαζομένου στις επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί με απόφαση της δημόσιας αρχής και εάν λάβει χώρα τέτοια απόλυση αυτή θα είναι άκυρη.

Β, Μέτρα που αφορούν στις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κοροναϊου Covid-19:

Οι εργοδότες που πλήττονται και μειώνεται σημαντικά ο τζίρος τους, ως έμμεση και παράπλευρη ζημία λόγω της πανδημίας δύνανται, πέραν των μέτρων που αναφέρονται ανωτέρω υπό (Α) να θέσουν μέρος ή το σύνολο του προσωπικού τους μονομερώς – κατά την διακριτική τους ευχέρεια – σε καθεστώς

αναστολής εργασίας για ένα μήνα. Κατά το διάστημα αυτό, ο εργαζόμενος απαλλάσσεται της υποχρέωσής του να παρέχει εργασία, ενώ ο εργοδότης απαλλάσσεται της υποχρέωσης να καταβάλει τις αποδοχές του εργαζόμενου. Στην ΠΝΠ προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της αναστολής, εφόσον «δεν έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες» (υγειονομικές, οικονομικές).

Τονίζεται ότι για το διάστημα ισχύος της εν λόγω αναστολής, αλλά και για αντίστοιχο χρόνο μετά τη λήξη αυτής, απαγορεύεται η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του συνόλου του προσωπικού, άλλως η τυχόν ασκηθείσα καταγγελία θεωρείται άκυρη. Δηλαδή εφόσον ο εργοδότης επιλέξει να θέσει σε αναστολή μέρος ή το σύνολο του προσωπικού του, απαγορεύεται να προβεί παράλληλα σε καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, ενώ προβλέπεται και ρήτρα  διατήρησης των θέσεων εργασίας για το ισόποσο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένων και των οικειοθελών αποχωρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που δύνανται να κάνουν χρήση του άνω μέτρου θα πρέπει βάσει Κ.Α. . (κύρια δραστηριότητα) να συμπεριλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση που εκδόθηκε ήδη. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία θα δοθεί μέσω του ειδικού μηχανισμού στήριξης που θεσπίστηκε, με την τήρηση της ίδιας διαδικασίας που αναφέρθηκε ανωτέρω και για τις επιχειρήσεις των οποίων ανεστάλη η λειτουργία με απόφαση κρατικής αρχής. Και οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις στην ειδική πλατφόρμα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας τα εξής:

 • Οι επιχειρήσεις- εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία δηλώνουν:
 • ότι βάσει Κ.Α. . εντάσσονται στις πληττόμενες επιχειρήσεις
 • Τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή
 • Τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση έχει λυθεί από 1.03.2020 έως 20.03.2020 είτε δια καταγγελίας, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.
 • Ως προς τους εργαζόμενους ισχύει ακριβώς η ίδια διαδικασία με εκείνους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις των οποίων ανεστάλη η λειτουργία με απόφαση δημόσιας αρχής.

Τα ερωτήματα παραμένουν πολλά, καθώς ακόμη δεν έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις που εξειδικεύουν πολλά από τα ανωτέρω μέτρα. Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για να σας παράσχουμε κάθε διευκρίνιση και βοήθεια.


 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 29/3/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, Οι ΚΑΔ των οποίων έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα ΚΑΙ ΜΟΝΟ, με εντολή δημόσιας αρχής, είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων (δικαιούνται να πληρώσουν το 60% του επαγγελματικού ενοικίου)

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΑΚΙΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΙΣ 20/3/2020 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ

Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Η ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ

Π.Ν.Π.20.3.2020