ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων, Εισαγωγέων, Επισκευαστών Δικύκλων (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Ε.Δ.) προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης εδώ.
Μπορείτε να κατεβάσετε την Διακήρυξη εδώ.

perilipsi_adam

 

Diakhruksi_Adam